Vitaliy Klitschko
Mayor of Kiev, Head of Kyiv City State Administration